HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NĂM 2017

Để đánh giá những kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng của 6 tháng cuối năm 2017. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên vào ngày 15/6/2017.
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ Bà Cao Thị Lan Hương – Tổng Giám đốc và báo cáo tổng kết
phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 từ Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

 
Hội nghị đã thảo luận và thông qua những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty về dịch vụ Quản lý tòa nhà, dịch vụ Nhà hàng
 
và các dịch vụ Giá trị gia tăng khác. Đồng thời tiến hành phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm.
 
 
Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể và mỗi cá nhân các Phòng Ban, IMCS sẽ nỗ lực phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , kế hoạch được giao trong 6 tháng cuối năm 2017.

Đối tác của IMCS: